ANBI

Stichting Museum Havezate Mensinge wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuursmodel. Hierbij wordt een directeur aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Museum Havezate Mensinge onderschrijft de Ethische Code, Governance Code Cultuur, de Fair Practise Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Bestuur en toezicht

Mara Bosboom is sinds 15 mei 2018 de directeur van Museum Havezate Mensinge. 

Het bestuur bestaat uit:

  • Folkert Bangma (voorzitter)

  • Willem de Lange (penningmeester)

  • Nina Hiddema

  • Jan Albert Bezema

  • Ed Scherbeyn

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd. De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Museum Havezate Mensinge volgt de Museum cao.

Missie en visie

Missie

Onze missie luidt:  “Wij willen de cultuurhistorische waarden van de havezate Mensinge  behouden en ontwikkelen voor een zo breed mogelijk publiek, waarbij we het verhaal van het huis en de bewoners voor het voetlicht brengen en dé representant zijn van het leven in Drentse havezates.”

 

Visie

Onze visie is het ontwikkelen van een duidelijk museaal profiel voor de havezate Mensinge waarin het tonen van haar collectie centraal staat, geplaatst in de context van de geschiedenis en het verhaal van haar voormalige bewoners en van de plaats van het landgoed in de lokale en regionale geschiedenis (Roden en Noord-Nederland). 

Financiële verantwoording

Hier kunt u ons jaarverslag en de jaarrekening van 2020 downloaden.

Bibliotheek Havezate Mensinge.jpg